Призраците – как можем да ги видим

Всеки човек трепти, или вибрира по строго индивидуал­на електромагнитна честота, измервана в ангстрьоми (свет­линни вълни) на секунда. Когато тази честота се покачва или засилва, физическото тяло е невидимо за физическото зрение на другите. Ако ли пък честотата намалява и се забавя, физическото тяло отново става видимо за физическото око. Може да се направи аналогия с електрическия вентилатор. Когато вентилаторът е изключен от елек­трическата мрежа и вие го гледате, какво виждате? Кръг. Някои части от този кръг (перките на вентилатора) са от непрозрачна материя и вие не виждате през тях. През други части от кръга (пространството между перките) виждате доб­ре какво има зад вентилатора. И така… част от кръга се вижда, а друга част – не. Перките на вентилатора са направени от твърда материя, а пролуките между тях са просто въздух. Ако натиснете копчето за бавно въртене, вентилаторът започва да се върти с определена честота и известно време кръгът изглежда непрозрачен. Нито в един момент не мо­жете да видите през него. После, натиснете ли копчето за бързо въртене, честотата се увеличава и от наглед твърда маса кръгът става сякаш от въздух, където нищо твърдо не пречи да виждате през цялата окръжност. Може да ви се стори зрителна измама, но не е. Това е действителността. Каква е разликата между твърдия кръг на вентилатора, през който не виждате, и празния кръг, през който виждате през цялото време? Скоростта, с която се въртят перките. Тоест, за зрението на физическото око разликата между ви­димото и невидимото е в скоростта, с която предметът -виждан или невиждан – трепти, или вибрира.

Човек, който е в астрална форма – бил той мъртвец, и е напуснал своето тяло, се „върти” така бързо, трепти с толкова много ангстрьоми в секунда, на такова високо равнище на светлин­ните вълни, че обикновеният човек във физическия свят не го вижда с физическото си зрение, затова и астралът е невидим. Понякога свръхчувствителните хора подсъзнателно повишават за кратко честотата на своето трептене и виждат с физическото си зрение форми, невидими за останалите, които не притежавате такава фина „настройка”. В резултат някои хора са в състояние понякога за много кратко, обикновено само за няколко секунди да „видят призрак”. Не е задължително видяната от тях астрална форма да е „мъртвец”.

Аватарите обаче са способни съвсем съзнателно и пред­намерено да повишават (увеличават) или понижават (намаляват) честотата, с която трепти тяхното тяло, и стига до поискат, да стават невидими – или видими, за по-малко просветените, трептящи поради това с по-малко ангстрьоми в секунда. За да чуваш звуци с по-висока честота, трябва да притежаваш много чувствителен слух. А да виждаш астрал, трептящ на по-висока честота, трябва да притежаваш така нареченото ясновидство, да си медиум. Някои чуват звуковете с по-висока честота, други виждат образите, трети притежават и двете дарби. Има и случаи, когато някой духовен учител, аватара или гуру се появява като „призрак” по своя воля, защото владее честотата си на трептене и може да се явява на хора с чувствителен слух или зрение, а също да изрича думи и да създава звуци, доловими дори за онези, които нямат такъв слух.

В състояние ли са тези същества да местят предмети и да боравят с материята? Да. Астралните същества от всички видове, не са просто плаващи в пространството образи или „отпечатъци” върху ефира. Те са направлявани от астралния Свръхаз (Дух или Висше „Аз”) и от все още съще­струващия и функциониращ разум и душа – и трите продължават да съществуват и след смъртта на тялото от плът върху което приживе на човека е насложен астралът, така че на вид да съответства напълно на физическото тяло. Една от причините призраците да се явяват на определени места е, че все още живият разум и душа са привличани към мястото, където са изживели силни емоции, докато е съществувало тялото от плът. А Свръхазът (Духът или Висшето „Аз”) волю-неволю ги следва, макар и често без особено желание.